Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины О кредитных союзах Раздел III ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел III ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

 

Стаття 10. Членство у кредитній спілці
1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
3. Прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення членства у зв’язку із смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту кредитної спілки.
4. Зміна ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.
5. Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок.
У разі коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску.
6. Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.
7. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.
8. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.
Стаття 11. Права членів кредитної спілки
1. Члени кредитної спілки мають право:
брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.
2. Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.
Порядок реалізації зазначених прав визначається цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки.
Стаття 12. Обов’язки членів кредитної спілки
1. Члени кредитної спілки зобов’язані:
додержуватися статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом кредитної спілки;
не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.
2. Члени кредитної спілки виконують також інші обов’язки, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.