Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины О кредитных союзах Раздел VI АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел VI АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

 

Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності
1. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок. Місцеві — у рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці, визначеної статтею 133 Конституції України, якщо членами такого об’єднання є більш як третя частина кількості кредитних спілок, які діють на території такої адміністративно-територіальної одиниці, але у кількості не менше трьох кредитних спілок. Всеукраїнські асоціації — асоціації кредитних спілок, діяльність яких поширюється на територію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок.
Повноваження представника кредитної спілки, який бере участь у конференції, підтверджуються рішенням відповідного органу управління кредитної спілки.
2. Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.
Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
Асоціація кредитних спілок може бути засновником (співзасновником) суб’єктів підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.
3. Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок внесків кредитних спілок — своїх членів і не здійснює підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та в об’єднаній кредитній спілці.
4. Асоціація кредитних спілок діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції представників кредитних спілок.
Статут асоціації кредитних спілок повинен містити:
найменування асоціації кредитних спілок та її юридичну адресу;
мету утворення і завдання асоціації;
порядок утворення та діяльності органів управління асоціації, їх повноваження;
права та обов’язки кредитних спілок — учасників асоціації;
умови і порядок вступу до об’єднання та порядок виходу з нього;
порядок сплати кредитними спілками вступних та інших внесків;
джерела формування та порядок використання майна асоціації (у тому числі коштів), порядок утворення спільних фінансових фондів та використання їх коштів;
порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління асоціації;
порядок внесення змін і доповнень до статуту;
порядок припинення діяльності асоціації та вирішення майнових питань у зв’язку з її ліквідацією (реорганізацією).
Статут асоціації кредитних спілок може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань діяльності асоціації.
5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок проводиться у порядку, передбаченому законом України про об’єднання громадян, з урахуванням особливостей, визначених цією частиною.
Для державної реєстрації асоціації кредитних спілок подаються такі документи:
заява встановленого зразка про державну реєстрацію асоціації;
протокол установчої конференції представників кредитних спілок;
статут асоціації;
документ про сплату реєстраційного збору.
Статут асоціації кредитних спілок підписує керівник виконавчого органу асоціації, справжність підпису якого має бути нотаріально засвідчена.
6. Відносини між кредитними спілками та їх об’єднаннями будуються на договірних засадах.
7. За рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок — членів асоціації.
Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в порядку, визначених Уповноваженим органом, може:
розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;
здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок;
розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг;
проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової звітності кредитних спілок;
здійснювати інші функції відповідно до статусу саморегулівної організації.
Статут та внутрішні положення саморегулівної організації кредитних спілок у частині здійснення функцій, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з його боку. Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній організації кредитних спілок функцій і у разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення асоціації кредитних спілок статусу саморегулівної організації.
Саморегулівна організація кредитних спілок у межах функцій, делегованих Уповноваженим органом, здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. (Частину сьому статті 24 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010)
Стаття 25. Об’єднана кредитна спілка
1. Об’єднана кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об’єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.
Об’єднана кредитна спілка створюється на базі членства асоціації кредитних спілок, створеної відповідно до статті 24 цього Закону.
Мінімальна кількість учасників об’єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти кредитних спілок.
Кредитна спілка може бути учасником лише однієї об’єднаної кредитної спілки.
2. Норми цього Закону поширюються на створення, державну реєстрацію, ліцензування та діяльність об’єднаної кредитної спілки з урахуванням особливостей цієї статті та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
3. Ліцензування окремих видів діяльності об’єднаної кредитної спілки здійснюється Уповноваженим органом відповідно до законодавства України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
4. Термін “Об’єднана кредитна спілка” може використовуватися лише у назвах організацій, створених відповідно до цієї статті.