Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины О залоге Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Стаття 1. Поняття застави
Застава — це спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не встановлено законом. (Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007)
В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. (Частина третя статті 1 в редакції Закону N 997-V від 27.04.2007)
Стаття 2. Законодавство України про заставу
Цим Законом визначаються основні положення про заставу.
Відносини застави, не передбачені цим Законом, регулюються іншими актами законодавства України.
Стаття 3. Застосування застави
Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо. (Частина перша статті 3 в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003)
Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.
Застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання.
Стаття 4. Предмет застави
Предметом застави можуть бути майно та майнові права.
Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення.
Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором.
Предметом застави не можуть бути:
культурні цінності, що є об’єктами права державної чи комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;
пам’ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.
(Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 2518-VI від 09.09.2010)
Предметом застави не можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом.
Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.
(Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4035-12 від 25.02.94)
Предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації, можуть бути їх товари в обороті або в переробці.
(Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 5. Застава майна
Застава майна охоплює його приналежності та невіддільні плоди, якщо інше не передбачено законом чи договором. Застава майна може включати віддільні плоди тільки у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.
Застава майна може здійснюватися шляхом передачі товаророзпорядчого документа (коносаменту, складського посвідчення — варанта тощо) кредиторові.
Застава цінних паперів може здійснюватись шляхом передачі їх заставодержателю або у депозит нотаріальної контори, приватного нотаріуса чи банку. (Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2435-VI від 06.07.2010)
Стаття 6. Застава майна, що перебуває у спільній власності
Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників.
Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі.
Стаття 7. Заміна предмета застави
Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок заміни предмета застави при заставі товарів в обороті або у переробці регулюється розділом III цього Закону.
(Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007)
Стаття 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе власник заставленого майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави заставодавець на вимогу заставодержателя зобов’язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо, відновити знищений чи пошкоджений предмет застави.
(Стаття 8 в редакції Закону N 997-V від 27.04.2007)
Стаття 9. Володіння заставленим майном
Законом чи договором передбачається перебування заставленого майна у володінні заставодавця, заставодержателя або третьої особи.
Стаття 10. Страхування предмета застави
Якщо предмет застави не підлягає обов’язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову вартість. (Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2801-IV від 06.09.2005)
У разі настання страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика.
(Стаття 10 в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 11. Сторони договору застави
Сторонами договору застави (заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи та держава. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель).
Заставодавцем при заставі майна може бути його власник, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно.
Державне підприємство, за яким майно закріплено на праві повного господарського відання, самостійно здійснює заставу цього майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава яких здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном. Відкрите акціонерне товариство, створене у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності, здійснює заставу належного йому майна за погодженням із засновником цього товариства у порядку, передбаченому для державних підприємств. (Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 4035-12 від 25.02.94)
З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства або відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі корпоратизації, застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації. (Статтю 11 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 4035-12 від 25.02.94)
Стаття 12. Зміст договору застави
У договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода. (Частина перша статті 12 в редакції Законів N 583/97-ВР від 21.10.97, N 1255-IV від 18.11.2003)
Опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі (вказівка на вид заставленого майна тощо). (Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007)
При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства. (Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2801-IV від 06.09.2005)
Стаття 13. Форма договору застави
Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі.
У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об’єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об’єктів — за місцем реєстрації цих об’єктів. (Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/94-ВР від 14.12.94; в редакції Закону N 583/97-ВР від 21.10.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003; в редакції Закону N 2435-VI від 06.07.2010)
Законодавством України може бути передбачено й інші випадки нотаріального посвідчення договору застави.
Угодою сторін може бути передбачено нотаріальне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це є не обов’язковим в силу законодавства України, але на цьому наполягає одна із сторін. Норми цієї статті не поширюються на право податкової застави, що регулюється податковим законодавством. (Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року)
Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення
Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.
Стаття 15. Реєстрація застав
Застава рухомого майна може бути зареєстрована відповідно до закону.
Обов’язки державних податкових органів з реєстрації поширюються на виникнення та зміну прав податкової застави з урахуванням вимог податкового законодавства.
(Стаття 15 в редакції Закону N 583/97-ВР від 21.10.97; набирає чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV від 08.09.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000, в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003)
( Статтю 15-1 виключено на підставі Закону N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )

Стаття 16. Момент виникнення права застави
Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню — з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено до укладення договору, — то з моменту його укладення.
Реєстрація застави не пов’язується з моментом виникнення права застави та не впливає на чинність договору застави. (Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом N 583/97-ВР від 21.10.97; набирає чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV від 08.09.98, в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 17. Право розпорядження заставленим майном
Заставодавець зберігає право розпорядження заставленим майном, якщо інше не передбачено законом чи договором.
Заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя. (Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 18. Наступні застави заставленого майна
Наступні застави вже заставленого майна допускаються в разі, якщо інше не передбачено законом і попередніми договорами застави. Якщо предметом застави стає майно, яке вже є заставним забезпеченням іншого зобов’язання (боргу), заставне право попереднього заставодержателя (попередніх заставодержателів) зберігає силу.
Вимоги заставодержателя, у якого право застави виникло пізніше, задовольняються з вартості предмета застави після повного забезпечення вимог попередніх заставодержателів, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті. (Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 583/97-ВР від 21.10.97; зміни набирають чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV від 08.09.98)
Заставодавець зобов’язаний повідомити кожного із заставодержателів про всі попередні застави, а також про характер та розмір забезпечених цими заставами зобов’язань. Заставодавець зобов’язаний відшкодувати збитки, що виникли у будь-кого з його заставодержателів внаслідок невиконання ним цього зобов’язання.
Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав та заставодержателями застав, які зареєстровані пізніше. Переважне право заставодержателів одного і того ж майна, що зареєстровані в один і той же день, визначається моментом реєстрації застави. Переважне право у задоволенні вимог із заставленого рухомого майна визначається на підставі моменту реєстрації застави та моменту реєстрації змін щодо предмета застави в частині цих змін. (Статтю 18 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 583/97-ВР від 21.10.97; набирає чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV від 08.09.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 19. Вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна
За рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, — неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.
Стаття 20. Звернення стягнення на заставлене майно
Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.
У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов’язання, забезпеченого заставою. (Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007)
При частковому виконанні боржником забезпеченого заставою зобов’язання застава зберігається в початковому обсязі.
Якщо предмет одного договору застави складають дві або більше речей (два чи більше прав), стягнення може бути звернено на всі ці речі (права) або на будь-яку з речей (на будь-яке з прав) за вибором заставодержателя. Якщо заставодержатель зверне стягнення на одну річ (право), він зберігає право наступного стягнення на інші речі (права), що складають предмет застави.
До третьої особи, яка задовольнила в повному обсязі вимоги заставодержателя, переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава у встановленому законодавством порядку.
Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави. Звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше п’ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності) здійснюється за рішенням суду. (Частина шоста статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/94-ВР від 14.12.94, в редакції Закону N 583/97-ВР від 21.10.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003)
Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено цим Законом чи договором. (Частина сьома статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 287/94-ВР від 14.12.94, N 496/95-ВР від 22.12.95, N 2056-III від 19.10.2000, N 762-IV від 15.05.2003)
Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)
Реалізація заставленого майна провадиться спеціалізованими організаціями з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, — виключно з аукціонів (публічних торгів).
(Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4035-12 від 25.02.94, N 2056-III від 19.10.2000)
Якщо перший аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, проводиться наступний аукціон. Початковою ціною другого і наступних аукціонів вважається ціна, зменшена на 30 відсотків по відношенню до початкової ціни попереднього аукціону. (Частина друга статті 21 в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003)
Якщо другий і наступні аукціони (публічні торги) оголошені такими, що не відбулися, заставодержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою ціною, яка була запропонована на останньому аукціоні (публічних торгах). У разі якщо заставодержатель відмовився залишити заставлене майно за собою, це майно реалізується у встановленому порядку, якщо інше не передбачено договором. (Статтю 21 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 22. Продаж заставлених валютних цінностей
Продаж заставлених валютних цінностей проводиться в порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 23. Реалізація заставлених майнових прав
При заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права.
Заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку переводу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави.
Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави
У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має право, якщо інше не передбачено законом чи договором, одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна боржника в порядку черговості, передбаченої законодавством України.
Стаття 25. Наслідки перевищення суми, вирученої від реалізації предмета застави, над сумою боргу
Якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця повертається заставодавцю.
Якщо при реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства (відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності), що є предметом застави, виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця зараховується до відповідного бюджету. (Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4035-12 від 25.02.94, N 496/95-ВР від 22.12.95, N 2056-III від 19.10.2000)
Стаття 26. Припинення звернення стягнення на заставлене майно виконанням основної вимоги
Заставодавець має право в будь-який час до моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого заставою зобов’язання.
Якщо зобов’язання, забезпечене заставою, передбачає виконання частинами, заставодавець має право припинити звернення стягнення на предмет застави шляхом виконання простроченої частини зобов’язання.
Якщо заставодавцем є третя особа, яка надала в заставу належне їй майно, то в разі невиконання забезпеченого заставою зобов’язання перед заставодержателем вона має право виконати зобов’язання з метою запобігання зверненню стягнення на предмет застави.
Стаття 27. Збереження застави
Застава зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи.
Застава зберігає силу і у випадках, коли у встановленому законом порядку відбувається уступка заставодержателем забезпеченої заставою вимоги іншій особі або переведення боржником боргу, який виник із забезпеченої заставою вимоги, на іншу особу.
Стаття 28. Припинення застави
Застава припиняється: (Абзац перший статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003) з припиненням забезпеченого заставою зобов’язання;
в разі загибелі заставленого майна;
в разі придбання заставодержателем права власності на заставлене майно;
в разі примусового продажу заставленого майна;
при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави;
в інших випадках припинення зобов’язань, установлених законом. (Статтю 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003)
Стаття 29. Припинення застави шляхом внесення грошей у депозит
У разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо внесена в депозит сума повністю покриває борг, застава припиняється.
(Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом 287/94-ВР від 14.12.94)