Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины Об обеспечении требований кредиторов и регистрацию отягощений Раздел IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. До відносин щодо обтяжень рухомого майна, які виникли до набрання чинності цим Законом, застосовується законодавство, чинне на момент встановлення цих обтяжень. Цей Закон застосовується до реалізації прав за обтяженнями, які виникли до набрання чинності цим Законом. Якщо звернення стягнення на предмет обтяження розпочалося до набрання чинності цим Законом, воно продовжується відповідно до законодавства, що діяло на момент початку процедури звернення стягнення.
4. Незареєстровані обтяження рухомого майна, які були встановлені до набрання чинності цим Законом, можуть бути зареєстровані відповідно до цього Закону протягом 90 днів із дня початку діяльності Державного реєстру. У разі дотримання цієї умови відповідне обтяження набуває пріоритет із дня його виникнення, а також набирає чинності у відносинах з третіми особами згідно з цим Законом.
5. Якщо обтяження рухомого майна було зареєстроване до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі застав рухомого майна, відповідний запис підлягає перенесенню в Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Таке обтяження має пріоритет з моменту його реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна.
Ведення Державного реєстру застав рухомого майна, створеного відповідно до Закону України “Про заставу”, припиняється після початку діяльності Державного реєстру відповідно до цього Закону.
6. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
затвердити порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна ;
забезпечити функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
установити розмір плати за внесення записів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та за надання витягів з нього;
подати до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2001 р., N 36, ст. 188; 2003 р., N 30, ст. 246, N 35, ст. 271):
( Підпункт "а" підпункту 1 пункту 7 розділу IX виключено на
підставі Закону N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004 )

б) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:
"2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб — платників податків)";
в) у частині першій статті 79 слова “органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами” замінити словами “що розглядається іншим судом";
г) абзац четвертий частини другої статті 84 виключити;
ґ) розділ XII-2 доповнити статтею 111-22 такого змісту:
"Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого осподарського суду України

Ухвали Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги можуть бути оскаржені в касаційному порядку до Верховного Суду України";
( Підпункт "д" підпункту 1 пункту 7 розділу IX виключено на
підставі Закону N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004 )

2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):
а) у статті 330 слова і цифри “статті 390 цього Кодексу” замінити словами і цифрами “статті 388 цього Кодексу";
б) у статті 577:
у частині третій слова “до Державного реєстру застав рухомого майна” замінити словами “до Державного реєстру обтяжень рухомого майна";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Моментом реєстрації застави є дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна";
в) друге речення частини четвертої статті 588 виключити;
3) у Законі України “Про заставу” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1994 р., N 27, ст. 223; 1998 р., N 2, ст. 3, N 42, ст. 259; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 30, ст. 247):
а) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо";
б) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації, можуть бути їх товари в обороті або в переробці";
в) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Страхування предмета застави
Якщо предмет застави не підлягає обов’язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму.
У разі настання страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика";
г) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"У договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода";
ґ) у частині другій статті 13 слова “транспортні засоби”, “транспортних засобів та” і “засобів та” виключити;
д) текст статті 15 викласти в такій редакції:
"Застава рухомого майна може бути зареєстрована відповідно до закону.
Обов’язки державних податкових органів з реєстрації поширюються на виникнення та зміну прав податкової застави з урахуванням вимог податкового законодавства";
е) статтю 15-1 виключити;
є) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
"Реєстрація застави не пов’язується з моментом виникнення права застави та не впливає на чинність договору застави";
ж) у частині другій статті 17 слова “за умови переходу до нового заставодавця основного боргу, забезпеченого заставою” виключити;
з) у статті 18:
у частині п’ятій:
друге речення викласти в такій редакції: “Переважне право заставодержателів одного і того ж майна, що зареєстровані в один і той же день, визначається моментом реєстрації застави";
у третьому реченні слово “дати” замінити словом “моменту";
и) у статті 21:
частину другу викласти в такій редакції:
"Якщо перший аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, проводиться наступний аукціон. Початковою ціною другого і наступних аукціонів вважається ціна, зменшена на 30 відсотків по відношенню до початкової ціни попереднього аукціону";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Якщо другий і наступні аукціони (публічні торги) оголошені такими, що не відбулися, заставодержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою ціною, яка була запропонована на останньому аукціоні (публічних торгах). У разі якщо заставодержатель відмовився залишити заставлене майно за собою, це майно реалізується у встановленому порядку, якщо інше не передбачено договором";
і) у статті 28:
в абзаці першому слова “Право застави” замінити словом “Застава";
доповнити абзацом такого змісту:
"в інших випадках припинення зобов’язань, установлених законом";
ї) статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Умови договору застави товарів у обороті
або в переробці

Договір застави товарів у обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування в певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави";
й) абзаци четвертий та п’ятий частини першої статті 62 виключити;
4) частину першу статті 55 Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) викласти у такій редакції:
"Угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється. У разі застави майбутнього майна або створення забезпечувального обтяження в майбутньому майні нотаріусу надаються документи, що підтверджують наявність прав на набуття такого майна у власність у майбутньому";
5) у Законі України “Про виконавче провадження”
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2001 р., N 44, ст. 226; 2002 р., N 14, ст. 96, N 30, ст. 202; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37):
а) у статті 3:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Документи, що підлягають виконанню Державною
виконавчою службою";

пункт 5 виключити;
доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) визнана у встановленому порядку претензія";
б) пункт 3 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"3) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб — платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо";
в) у частині першій статті 34:
пункт 8 після слів “у справі про банкрутство боржника” доповнити словами “якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом";
доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення";
г) в абзаці третьому частини другої статті 36 слова і цифри “пунктами 3, 9, 12 і 13 статті 34” замінити цифрами і словами “пунктами 3, 9, 12, 13 і 14 статті 34";
ґ) пункт 5 частини першої статті 40 доповнити словами “а також виконавчих документів, за якими мають бути стягнені грошові кошти чи інше майно, та інших виконавчих документів, які можуть бути виконані без безпосередньої участі боржника";
д) у статті 43:
у частині першій слова “після чого сплачується виконавчий збір, накладений на боржника у процесі виконання рішення” замінити словами “не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб, у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір. Виконавчий збір стягується пропорційно фактично задоволеним вимогам стягувача";
частину другу викласти в такій редакції:
"Розподіл грошових сум у черговості, вказаній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення";
доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Сума, що залишилася після повного виконання рішення, використовується на сплату штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження.
Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржникові";
е) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
"У разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а в разі невиконання рішення немайнового характеру в строк, встановлений для добровільного його виконання, з боржника після повного виконання рішення в тому ж порядку стягується виконавчий збір у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника — громадянина і в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — з боржника — юридичної особи";
є) статтю 50 після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Якщо у виконавчому документі про стягнення грошових коштів не вказано певного номера рахунка, з якого мають бути стягнені грошові кошти, то в разі відсутності в боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, державний виконавець зобов’язаний винести постанову про звернення стягнення на майно боржника, яку не пізніше трьох днів надсилає сторонам.
Якщо у виконавчому документі про стягнення грошових коштів указаний певний номер рахунка, з якого мають бути стягнені грошові кошти, то в разі відсутності коштів на цьому рахунку державний виконавець звертається до органу, який видав виконавчий документ, з клопотанням про заміну способу та порядку виконання рішення шляхом звернення стягнення на майно боржника або встановлення іншого способу та порядку виконання рішення”.
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою;
ж) частину шосту статті 64 доповнити словами “крім виконання провадження по зверненню стягнення на заставлене майно";
з) у статті 76:
у другому реченні частини другої слова “з боржника стягується двократний розмір витрат на проведення виконавчих дій” замінити словами “на боржника державним виконавцем накладається штраф у сумі двократного розміру витрат на проведення виконавчих дій у порядку, встановленому частиною другою статті 87 цього Закону";
частину третю після слів “без участі боржника неможливо” доповнити словами “державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції та інші заходи, передбачені статтею 87 цього Закону, після чого";
( Підпункт 6 пункту 7 розділу IX втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 )


7) в абзаці восьмому частини другої статті 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6) слова “та визначення розміру державного мита” виключити;
8) підпункт “в” пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1999 р., N 25, ст. 211, N 44, ст. 386; 2000 р., N 29, ст. 229, N 38, ст. 317; 2004 р., N 2, ст. 6) після слів “предмета застави” доповнити словами “але не більше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1255-IV