Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины О кредитных союзах Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Стаття 1. Визначення кредитної спілки
1. Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. (Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV від 10.07.2003)
2. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.
Стаття 2. Основні принципи діяльності кредитної спілки
1. Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:
добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
рівноправності членів кредитної спілки;
самоврядування;
гласності.
2. Відповідно до принципів, визначених у частині першій цієї статті:
ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спілки;
усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків;
забороняється будь-яке втручання в діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законом;
кредитна спілка зобов’язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом.
Стаття 3. Юридичний статус кредитної спілки
1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.
2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
3. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.
4. Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами. Кредитна спілка може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину. (Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2704-IV від 23.06.2005)
5. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.
6. Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.
Стаття 4. Обмеження використання терміна “кредитна спілка” у найменуваннях підприємств, установ та організацій
Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін “кредитна спілка” і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено цим Законом.
Стаття 5. Законодавство про кредитні спілки

Кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.